Воловецька Районна Рада

Положення про комісії районної ради

Затверджено

Рішення І сесії районнної ради

08.12.2015 № 8

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії

 Воловецької районної ради VІІ скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

II. ФУНКЦІЇ І ПРАВА

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

ІV. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 2. Основними завданнями постійних комісій районної ради є:

– вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей економіки району та соціально-культурної сфери;

– попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

– попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою;

 1. Постійні комісії районної ради є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні.

Діяльність постійних комісій координує голова районної ради та його заступник.

 1. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Районна рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніш утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.
 2. Постійні комісії у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії обираються на пленарному засіданні ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням районної ради.
 3. До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.                                                 ФУНКЦІЇ І ПРАВА
 1. Постійні комісії районної ради сприяють реалізації повноважень районної ради у питаннях, що належать до її відання, та розробляють відповідно до функціональної спрямованості програму дії по стабілізації соціально-економічної ситуації в районі на 2015-2020 роки.
 2. Питання діяльності кожної постійної комісії районної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради та Положення про постійні комісії.
 3. Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей економіки району і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.
 4. Постійні комісії вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності з питань, віднесених до відання ради. За результатами вивчення готують висновки, рекомендації і проекти рішень районної ради.
 5. Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання районної ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд районної ради.
 6. Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

У випадку подання недостовірної інформації або її приховування їх керівники та інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 1. Постійні комісії районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 1. Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи районної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.
 2. Основною формою роботи постійних комісій районної ради є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є повноважними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 3. Керівництво діяльністю постійних комісій районної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

Голова постійної комісії:

– скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців і вчених, підписує протоколи, рішення і висновки комісії;

– представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

– організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій;

– доповідає районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної ради з доповідями, співдоповідями і звітами;

– здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями районної ради.

 1. Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії районної ради. Виконує обов’язки згідно розподілу.
 2. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, веде та підписує протоколи її засідань. Виконує обов’язки згідно розподілу.
 3. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання. Виконує обов’язки згідно розподілу.
 4. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи.
 5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії районної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 6. Рекомендації постійних комісій районної ради підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.
 7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови або заступника голови районної ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються простою більшістю голосів членів кожної комісії.

11. Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

З питань бюджету, приватизації та комунальної власності:

 1. Попередньо розглядає проект районного бюджету та пропозиції щодо створення резервного фонду районного бюджету. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до районного бюджету.
 2. Подає на розгляд районної ради висновки по проекту районного бюджету.
 3. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.
 4. Здійснює контроль за виконанням районного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.
 5. Попередньо проводить перевірку звіту про виконання районного бюджету та виносить його на затвердження районної ради.
 6. Розглядає і готує висновки на сесію районної ради по нормативах відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, дотацій вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ і субвенцій у бюджети сіл і селищ району.
 7. Разом з іншими комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, готує пропозиції з цих питань.
 8. Вносить пропозиції по ставках місцевих податків і зборів, встановлення яких належить до компетенції районної ради.
 9. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

        – ставок орендної плати районного комунального майна;

       – надання пільг по податках, зборах, орендних ставках;

  – утворення позабюджетних фондів та фондів у складі районного бюджету.

 1. Бере участь у:

      – розробці положень про фонди, які утворює районна рада;

     – проведенні експертиз договорів, укладених районною радою;

 – розгляді інших питань, пов’язаних з бюджетним фінансуванням.

 1. Контролює питання витрачання бюджетних коштів на підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, вносить пропозиції щодо організації і контролю з цих питань.
 2. Затверджує перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.
 3.  Керується в своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, іншими законами в частині, що відносяться до функціональних питань комісії.
 4. Розглядає питання про продаж, надання в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і знаходяться в управлінні районної ради, готує відповідні висновки з цих питань.
 5. Готує у встановленому законом порядку рекомендації та висновки з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, які знаходяться в управлінні районної ради.
 6. Попередньо вивчає та обговорює на своїх засіданнях проекти рішень районної ради з питань ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району, що знаходиться в управлінні районної ради.
 7. Вивчає умови залучення, в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, що не відносяться до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, організовує та координує цю роботу, в разі необхідності розробляє рекомендації з цих питань.
 8. Заслуховує керівників підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району, про виконання рішень ради із зазначених питань.
 9. Відповідно до статті 10 Закону України “Про приватизацію державного майна” забезпечує контроль за ходом приватизації державного та комунального майна.
 10. Контролює використання коштів, отриманих в результаті відчуження та оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району.
 11. Готує висновки з питань доцільності, порядку та умов відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району.
 12. Вносить пропозиції і висновки щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району та передачі їх іншим суб’єктам права власності.
 13. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.

З питань освіти, культури, спорту, охорони здоровя, молодіжної політики, духовного розвитку та соціального захисту:

1. Бере участь у розробці програм соціально-економічного і культурного розвитку району.

2. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на поліпшення роботи навчальних закладів, прискорення запровадження наукових розробок на підприємствах, організаціях та установах району.

3. Вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії місцевих рад з навчальними закладами з метою поліпшення матеріальної бази освітніх установ, прискорення вирішення соціальних проблем .

4. Аналізує стан розвитку освіти в районі, вносить рекомендації щодо розвитку і демократизації навчально-виховного процесу в навчальних закладах, поліпшення його якості.

5. Вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо поширення педагогічних знань серед населення району.

6. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів мистецтва в естетичному вихованні та поліпшенні організації відпочинку населення району, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам’ятників.

7. Виробляє рекомендації та готує проекти рішень районної ради, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, розвиток житлового будівництва для молоді, організацію дозвілля підростаючого покоління.

8. Заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників служб і підрозділів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики в районі та розвиток спорту.

9. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації щодо розвитку фізичної культури і спорту, поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяє розвитку спорту в районі.

10. Сприяє роботі національно-культурних товариств, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району, розвитку співробітництва в сфері міжнаціональних зв’язків з сусідніми регіонами.

11. Заслуховує інформації керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації з питань національностей, у справах релігій про забезпечення конституційних прав і свобод жителів району у сфері світогляду і віросповідання, реалізації прав національних меншин.

12. Працює в тісному контакті із засобами масової інформації, кореспондентським корпусом, сприяє їх об’єктивній роботі.

13. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності діяльності районної ради, ознайомлення виборців з прийнятими рішеннями, підтримки престижу районної ради шляхом повного та своєчасного інформування населення про роботу районної ради через засоби масової інформації.

14. Розробляє рекомендації і проекти рішень ради, які забезпечують прямий інформаційний зв’язок ради та населення.

15. Вивчає і вносить пропозиції до програм соціального розвитку району в частині охорони здоров’я та здійснює контроль за їх виконанням.

16. Аналізує хід виконання районних програм охорони здоров’я, бере участь в їх реалізації, розробляє пропозиції щодо першочергового будівництва та зміцнення матеріальної бази установ охорони здоров’я на території району.

17. Аналізує проблеми та розробляє рекомендації щодо переходу системи охорони здоров’я на госпрозрахунок, організації і впровадження страхової медицини, бере участь у розробці та здійсненні заходів з ефективного використання мережі лікарень, поліклінік, будинків та баз відпочинку, інших оздоровчих закладів, удосконалення медичного обслуговування дітей і дорослого населення.

18. Вивчає проект районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних з охороною здоров’я.

19. Аналізує та подає рекомендації щодо забезпечення в районі санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

20 Аналізує стан забезпечення населення якісними медикаментами та вносить рекомендації з цих питань.

21. Вивчає і вносить пропозиції до програм зайнятості населення, соціально-економічного розвитку району в частині охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів та соціально незахищених категорій громадян.

22. Заслуховує директора районного центру зайнятості щодо подолання безробіття за рахунок працевлаштування на дотаційні місця, залучення до громадських робіт, перепідготовки кадрів.

23. Вивчає питання бронювання робочих місць на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності для соціально незахищених категорій громадян.

24.Вивчає та аналізує ситуацію щодо виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах, отримує від керівників підприємств необхідну інформацію із зазначеного питання та подає рекомендації за результатами розгляду. Вивчає і вносить пропозиції з питань розвитку туризму та рекреації, здійснює контроль за їх виконанням.

25. Вивчає та аналізує хід забезпечення передбачених законодавством заходів щодо надання необхідної допомоги та поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома.

26. Розглядає і готує висновки щодо забезпечення згідно з чинним законодавством громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідних гарантій та соціального захисту.

27. Вивчає проект районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних із соціальним захистом населення.

28. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.

З питань використання природних ресурсів та землі, лісового господарства, екологічної безпеки, соціального розвитку села та АПК:

1. Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Розглядає і готує висновки до цільових комплексних програм охорони природи, навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території району.

3. Бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва великих об’єктів на території району з метою недопущення їх негативного впливу на природне середовище.

4. Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

5. Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових та питних, інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб.

6. Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій, що знаходяться під особливою охороною.

7. Розглядає матеріали стосовно організації ведення та ефективного використання лісового господарства району.

8. Вивчає і готує пропозиції щодо віднесення лісів до категорій захисності, а також щодо поділу лісів відповідно до Лісового кодексу України.

9. Готує пропозиції районній раді щодо відміни дозволів на спеціальне користування природними ресурсами у випадках порушення діючого законодавства.

10. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, заслуховує звіти керівників державних органів з цих питань.

11. Бере участь у підготовці, попередньому розгляді висновків щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для державних, громадських та інших потреб із земель державної власності.

12. Бере участь у підготовці, попередньому розгляді висновків про зміну меж населених пунктів та про встановлення меж сільських і селищних рад.

13. Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо прийняття заходів з ліквідації наслідків екологічних та стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.

14. Здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, агропромислового комплексу.

15. Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам у реалізації права вільного вибору форм господарювання та напрямів виробничої діяльності, створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності.

16. Готує пропозиції щодо впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на випуск конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції.

17. Сприяє залученню кредитних ресурсів банківських установ району до реалізації програм економічного і соціального розвитку регіону.

18. Аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, їх структури, запровадження комплексу заходів з підвищення  родючості грунтів та захисту їх від ерозії, рекультивації, поліпшення навколишнього природного середовища.

19. Вивчає і вносить пропозиції районній раді щодо формування районного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямів агропромислового комплексу, контролює цільове використання цих коштів.

20. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції.

21. Надає практичну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, передового досвіду,

22. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії

З питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, звязку, малого і середнього бізнесу, інвестицій, туризму та рекреації:

1. Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо розроблення програм соціально-економічного розвитку району.

2. Здійснює контроль за виконанням затверджених програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.

3. Бере участь у підготовці, проведенні експертизи регіональних програм, прогнозів розвитку промисловості району та готує висновки з цих питань.

4. Вивчає відповідність проекту районного бюджету програмам соціально-економічного і культурного розвитку району.

5. Бере участь у підготовці питань, пов’язаних з розвитком промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, будівництва, які виносяться на розгляд районної ради.

6. Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення району засобами автомобільного, залізничного транспорту.

7. Сприяє технічному переоснащенню промислових підприємств, розвитку головних транспортних магістралей району.

8. Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів району.

9. Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів району, а також поширенню кабельного телебачення.

10. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових даних галузей господарського комплексу району, заслуховує звіти керівників відповідних управлінь районної державної адміністрації та готує відповідні висновки.

11. Готує відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів району.

12. Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні права підприємців та підприємницьких структур.

13. Сприяє структурній перебудові галузей промисловості району, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств.

14. Виходячи з реального стану шляхового господарства району, вивчає використання коштів, які спрямовуються на будівництво і утримання шляхів.

15. Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб економіки району.

16. Сприяє залученню інвестиційних та кредитних ресурсів в розвиток продуктивних сил району, реалізації інноваційних програм та впровадження нових технологій.

17. Готує пропозиції щодо впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на випуск конкурентноспроможної продукції із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

18. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.

 З питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку:

1. Розробляє Регламент роботи районної ради, пропозиції, доповнення та зміни до нього і вносить їх на розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту.

2. Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів районної ради, відкликання або дострокового припинення повноважень депутатів, дострокового припинення повноважень голови та заступника голови районної ради.

3.Готує за дорученням ради або голови районної ради рекомендації з питань, пов’язаних з діяльністю і дотриманням норм депутатської етики.

4. Розглядає пропозиції сільських, селищних рад та готує відповідні висновки і проекти рішень районної ради з питань перейменування, відновлення історичних назв населених пунктів, а також інші питання адміністративно-територіального устрою району.

5. Аналізує, розглядає на своїх засіданнях та інформує раду про активність депутатів районної ради на засіданнях комісій та пленарних засіданнях ради.

6. Розробляє інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

7. Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території району.

8. Готує висновки щодо проектів рішень, пропозиції з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проекти рішень ради з питань законності і правопорядку.

9. Бере участь у перевірках з питань дотримання законності на підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться на території району, виконання Закону України “Про звернення громадян”, сприяє практичній реалізації законів України, інших нормативних актів, рішень районної ради, заслуховує інформації керівників правоохоронних та інших органів, установ та організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав громадян.

10. Вивчає стан працевлаштування та соціальної адаптації громадян, звільнених з місць позбавлення волі, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.

11. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на сесії районної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань законності і правопорядку, що вносяться на розгляд ради.

12. Вивчає та узагальнює досвід організації охорони правопорядку в населених пунктах району.

13. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.

Перейти до вмісту