Воловецька Районна Рада

Регламент роботи районної ради

 Затверджено

рішення ІІ сесії районної ради

VII скликання

15.12.2015 № 19

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ

Воловецької районної ради VІІ скликання

Розділи Регламенту

Розділ І               Загальні положення

Розділ ІІ             Сесія районної ради

Розділ ІІІ            Порядок денний сесії

Розділ IV            Засідання районної ради

Розділ V             Прийняття рішень

Розділ VІ            Порядок надання слова

Розділ VІІ          Порядок голосування пропозицій

Розділ VІІІ         Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Розділ ІX            Протокол пленарного засідання

Розділ X             Депутат районної ради

Розділ XІ            Постійні комісії ради

Розділ XІІ          Депутатські групи та фракції

Розділ XІІІ        Голова районної ради

Розділ XІV         Порядок обрання голови районної ради

Розділ XV          Заступник голови районної ради

Розділ XVІ        Порядок обрання заступника голови районної ради

Розділ XVІІ        Президія районної ради

Розділ XVІІІ      Виконавчий апарат ради

Розділ І. Загальні положення

         Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними радами.

         Стаття 1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

         Стаття 2. Регламент районної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії ради та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

         Стаття 3. Засідання районної ради проводиться гласно, при необхідності шляхом публікації її рішень в засобах масової інформації. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

         Стаття 4. Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, голови та заступника голови районної ради, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого апарату ради. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

         Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії при раді у відповідності зі статтею 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Розділ ІІ. Сесія районної ради

         Стаття 6. Районна рада проводить свою роботу сесійно відповідно до статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
         Стаття 7. Засідання районної ради розпочинається о 10 годині ранку, з перервами по 10 хвилин через кожні дві години роботи. Районна рада може встановлювати інший порядок роботи. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.
        Першу  сесію  новообраної  районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів ради   у  кількості,  яка  забезпечує  повноважність  складу  ради відповідно до статті 45 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».  Перше  пленарне  засідання першої  сесії  відкриває голова районної територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів.  З моменту  визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради  в  кількості  не більше  п’яти  осіб  – представників партій (блоків),  які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.  Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.  З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно  до  вимог  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради.             Депутати районної ради складають Присягу:
Присягаю на вірність Україні, своєму рідному краю і обіцяю гідно виконувати обов’язки народного обранця у складі депутатського корпусу  ради.
Присягаю неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, бути принциповим та об’єктивним у прийнятті рішень, послідовним у здійсненні реформ в інтересах Воловеччини та задоволенні потреб людей, в утвердженні принципів законності, порядку та соціальної справедливості.
Присягаю бути вірним цій присязі і ні в чому не зганьбити високе звання народного обранця.
      Стаття 8. Наступні  сесії  ради  скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного  разу на квартал. У  разі  немотивованої  відмови  голови  районної ради або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається заступником  голови районної ради.
Стаття 9. Сесія районної ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Стаття 10. У разі, якщо посадові особи, зазначені у статті 8, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 9, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або за рішенням постійної комісії ради.

Стаття 11. Розпорядження голови ради чи пропозиції (у випадках, передбачених ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням дати і часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.

Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

У випадку, коли після засідань постійних комісій ради пленарне засідання не відбулось, голова ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніше, ніж за день до його проведення.

Стаття 12. Сесію відкриває голова районної ради, а у випадках, передбачених статтею 8, його заступник. У випадку, передбаченому статтею 10, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде засідання за рішенням ради – один з депутатів ради.

Стаття 13. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 14. Пропозиції щодо питань на розгляд можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 15. Протоколи сесій районної ради підписуються головою ради, у разі його відсутності – заступником голови ради, а у випадку, передбаченому статтею 10 та статтею 12, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії

Стаття 16. Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надаються депутатам на засіданнях постійних комісій, а у виняткових випадках – перед початком роботи сесії.

Стаття 17. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії подаються виконавчому апарату ради за 10 днів до сесії супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання та розглядаються попередньо постійними комісіями ради за 5 днів до чергової сесії. У виняткових випадках проекти рішень можуть подаватися перед початком роботи сесії. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими.

Стаття 18. Рішення про затвердження порядку денного береться за основу; а після змін і доповнень, висловлених депутатами при обговоренні, приймається в цілому.

Стаття 19. Питання затвердженого порядку денного сесії районної ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради.

Стаття 20. Рішення про затвердження регламенту роботи сесії береться за основу, та після змін і доповнень, висловлених депутатами при обговоренні, приймається в цілому.

Розділ IV. Засідання районної ради

Стаття 21. Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи депутат ради, який за дорученням депутатів головує на засіданні (у випадках, передбачених цим Регламентом).

Стаття 22. Головуючий на пленарному засіданні ради:

 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях районної ради;
 • вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів внесення питань, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
 • оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;
 • створює рівні можливості депутатам, депутатським групам та фракціям для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання Регламенту районної ради всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • забезпечує порядок в залі засідання ради;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 23. Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених депутатськими групами (фракціями), депутатами ради, ставить їх на голосування в порядку поступлення.

Стаття 24. На пленарних засіданнях районною радою утворюється секретаріат сесії у складі трьох депутатів.

До обов’язків секретаріату входить:

 • контроль за реєстрацією депутатів і запрошених;
 • реєстрація записок депутатів і запрошених з проханням про виступ в порядку їх надходження та передача списку виступаючих головуючому на сесії;
 • облік виступаючих, контроль за роботою технічних засобів;
 • реєстрація заяв, пропозицій та повідомлень депутатів, постійних комісій під час засідання та, при необхідності, їх розповсюдження;
 • опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпраця із засобами масової інформації.

Стаття 25. На засіданнях районної ради можуть бути присутніми народні депутати України, депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації, його заступники, радники,  прокурор району, голова місцевого суду, начальник місцевого відділення поліції, начальник управління юстиції, сільські, селищні голови.

При необхідності на засідання районної ради запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, працівники районної ради, представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Стаття 26. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійній залі державною мовою.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

Розділ V. Прийняття рішень

Стаття 27. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення районної ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Рішення районної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

Стаття 28. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, якщо за таку форму проголосувало більше половини від загального складу ради. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

 • при обранні голови ради, заступника голови ради, звільненні їх з посади;
 • при прийнятті рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;
 • при внесенні до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

Стаття 29. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань у відведеному для таємного голосування місці.

Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

При потребі для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію в кількості трьох депутатів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджуються районною радою простим голосуванням.

Стаття 30. В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування за допомогою подачі іменних бюлетенів. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше, ніж 1/3 від загального складу ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

Стаття 31. Голова районної ради видає розпорядження, про що інформує депутатів на пленарних засіданнях ради.

Стаття 32. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 33. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рішень ради, розпоряджень голови ради.

Розділ VI. Порядок надання слова

Стаття 34. Час, який надається для доповіді, визначається районною радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 10 хвилин, а для заключного слова – до 3-х хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин, але не більше 2 разів по кожному з питань, що розглядаються.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість виступів за згодою депутатів.

Стаття 35. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх заяв в секретаріат сесії, або, за погодженням з депутатами, може встановити іншу черговість виступаючих.

Стаття 36. Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що районна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 37. Районна рада може визначити загальний час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 38. Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення текстів своїх виступів до протоколу сесії.

Стаття 39. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово.

Розділ VII. Порядок голосування пропозицій

Стаття 40. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

Депутат голосує особисто.

Кожен депутат оголошує власну позицію «за», «проти» або «утримався» особисто.

При таємному голосуванні депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і не може передавати його іншим особам.

Стаття 41. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом оголошення позиції депутата. В ході голосування член лічильної комісії оголошує прізвища депутатів в алфавітному порядку. Депутат прізвище, якого оголошено, заявляє про свою позицію “за”, “проти”, “утримався”. Результати поіменного голосування фіксуються.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Усі результати поіменних голосувань розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку на офіційному веб-сайті районної ради.

Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

Стаття 42. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 43. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосування пропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

Стаття 44. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій в порядку їх внесення.

Стаття 45. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією районної ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 46. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 47. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

Стаття 48. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Розділ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 49. На засіданнях районної ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

Стаття 50. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

Оратор не має права брати слово без дозволу головуючого.

Стаття 51. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

Стаття 52. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 53. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити слова депутата до кінця засідання.

Розділ IX. Протокол пленарного засідання

Стаття 54. Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідань районної ради здійснює її виконавчий апарат. Протокол засідань районної ради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання районної ради зазначаються: дата проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного, внесені на розгляд, прізвища головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування питання, повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 55. Якщо сесія районної ради складається із кількох пленарних засідань, складається протокол кожного засідання окремо. До протоколу районної ради додатково включаються:

 • дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
 • список депутатів, відсутніх на засіданні;
 • результати поіменного голосування;
 • повні результати голосування;
 • тексти невиголошених виступів депутатів.

Розділ X. Депутат районної ради

Стаття 56. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 57.  Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради, за винятком голови та заступника голови районної ради.

Стаття 58. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 59. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

Голова, заступник голови, депутат ради, у випадку конфлікту інтересів, бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку.

Стаття 60. Депутат, який не може взяти участі в засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти  участь у засіданні постійної комісії – голову постійної комісії.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає пояснення з цього приводу комісії з питань регламенту та депутатської етики.

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 61. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 62. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до керівників ради та її органів, керівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Депутат або група депутатів може внести запит у письмовій або усній формі на пленарному засіданні ради, який підлягає включенню до порядку денного.

Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто. Присутній на пленарному засіданні ради керівник відповідного органу, до якого звернуто запит, зобов’язаний дати відповідь.

Офіційна письмова відповідь на запит у 15-денний строк, якщо інші терміни не встановлені радою, надсилаються голові районної ради та депутату, який його вніс. Відповідь на запит оголошується головуючим на пленарному засіданні ради в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат або група депутатів.

Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 3-х хвилин.

Відповідь на депутатський запит при необхідності може обговорюватись, якщо на цьому наполягає депутат і за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Для розгляду відповіді на депутатський запит виконавчий апарат ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит.

За результатами розгляду запиту рада при необхідності приймає рішення.

Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

Стаття 63. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 64. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам чи посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

Стаття 65. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 66. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами, цим Регламентом.

Розділ XI. Постійні комісії ради

Стаття 67. Постійні комісії є органами рад, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 68. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворювані комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

Стаття 69. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 70. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 71. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 72. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій, а з питань, віднесених до відання ради, – діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Стаття 73. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів та відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 74. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 75. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 76. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 77.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 78. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 79. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 80.  Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 81. Районна рада утворює постійні комісії:

–   з питань бюджету, приватизації та  комунальної власності;

– з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молодіжної політики, духовного розвитку та соціального захисту;

– з питань використання природних ресурсів та землі, лісового господарства, екологічної безпеки, соціального розвитку села та АПК;

– з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, малого і середнього бізнесу, інвестицій, туризму та рекреації;

– з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку.

Розділ XII. Депутатські групи і фракції

Стаття 82. Депутати районної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів. Депутатські  фракції  районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.

Стаття 83. Депутатські групи та фракції не можуть утворюватися для захисту приватних, колективних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією.

Стаття 84. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова районної ради, його заступник не входять до складу жодної депутатської групи (фракції).

Стаття 85. Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом строку повноважень районної ради.

Стаття 86. Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрована. Реєстрацію депутатських груп і фракцій здійснює президія районної ради. Умовою її реєстрації є подання на ім’я голови районної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, переліком персонального складу членів групи чи фракції, а також прізвищ депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію. Повідомлення про створення депутатської групи подається голові ради у міжсесійний період, а у день сесії – перед початком пленарного засідання.

Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів з кількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

Стаття 87. Головуючий інформує на пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад і уповноважених представників.

В такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.

Стаття 88. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово голову районної ради. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.

Стаття 89. У випадку, коли склад депутатської групи чи фракції становить менше встановленої норми, вона головою районної ради оголошується розпущеною.

Стаття 90. Кожна депутатська група та фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

Депутатська група чи фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

Стаття 91. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступити від імені районної ради.

Стаття 92. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені матеріали як офіційні документи.

Розділ XIII. Голова районної ради

 Стаття 93. Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом  таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.
Стаття 94. Голова ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України “Про місцевесамоврядування в Україні”. Голова ради  вважається  звільненим  з  посади  з  дня   припинення   ним депутатських повноважень або повноважень голови.

Стаття 95. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 96. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

 Звільнення особи  з  посади  голови  ради  не  має  наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.            Повноваження голови районної ради  також  вважаються  достроково  припиненими  без  припинення повноважень депутата ради в разі звернення  з  особистою  заявою  до районної ради про складення ним повноважень голови ради.      Зазначені повноваження голови районної ради припиняються,  а відповідна особа звільняється з посади голови  ради  з  дня  прийняття відповідною  радою рішення,  яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 97. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 98. Голова районної ради:

  1) скликає  сесії  ради,  повідомляє  депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;    
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її  розгляд,  доведення  рішень  ради  до  виконавців,   організує контроль за їх виконанням;    
3) представляє  раді  кандидатури  для  обрання   на   посаду заступника  голови  районної ради, вносить на затвердження  ради  пропозиції  щодо  структури  органів  ради, її виконавчого  апарату,  витрат  на  їх утримання;   
  4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
5) координує  діяльність  постійних  комісій  ради,  дає   їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) організує подання депутатам  допомоги у здійсненні  ними своїх повноважень;
7) організує   відповідно   до    законодавства    проведення референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;
8) організує  роботу  президії  ради;
9) призначає  і  звільняє  керівників  та  інших  працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
13) забезпечує  роботу  по  розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації;  веде особистий прийом громадян;
14) забезпечує   гласність  у  роботі  ради  та  її  органів, обговорення громадянами  проектів  рішень  ради,  важливих  питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
15) представляє  раду  у  відносинах  з  державними органами, іншими органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями  громадян, трудовими   колективами,   адміністрацією   підприємств,  установ, організацій  і  громадянами,  а  також  у   зовнішніх   відносинах відповідно до законодавства;
16) за  рішенням  ради  звертається  до  суду  щодо  визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у  сфері  їх  спільних  інтересів,  а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;
17)  звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;
18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження та вирішує інші питання, доручені йому радою.

Розділ XІV. Порядок обрання голови районної ради

         Стаття 99. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради на першій її сесії. Після обговорення кожної кандидатури проводиться голосування щодо включення її у список для таємного голосування.

Прізвища кандидатів на посаду голови районної ради вносяться до бюлетенів у алфавітному порядку.

Стаття 100. Таємне голосування організовується лічильною комісією, обраною з числа депутатів.

Бюлетені, в яких після голосування залишено більше одного кандидата, вважаються недійсними.

Стаття 101. За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, що набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів. Якщо за результатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали відносну більшість голосів порівняно до інших. Якщо за результатами другого туру голосування жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, проводиться повторне голосування.

Розділ XV. Заступник голови районної ради

         Стаття 102. Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

            Заступник голови районної ради  здійснює  повноваження  голови відповідної ради за  відсутності  голови  ради  на  підставі  його розпорядження,  а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.              Заступник голови районної ради працює у раді на постійній  основі.  На  нього поширюються  вимоги  щодо   обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради.

Розділ XVI. Порядок обрання заступника голови районної ради

Стаття 103. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Стаття 104. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

Стаття 105. Заступник голови ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.

Стаття 106. Пропозиції щодо кандидатур для обрання заступника голови районної ради вносить голова районної ради.

Стаття 107. Обраним заступником голови районної ради вважається кандидат, що за результатами таємного голосування набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів.

Розділ XVII. Президія районної ради

Стаття 108. Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Стаття 109. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій, голова райдержадміністрації (за згодою),

Стаття 110. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Розділ XVІІІ. Виконавчий апарат ради

Стаття 111. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України.

Стаття 112. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії, зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 113. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням  голови.

Стаття 114. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

Даний Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням районної ради.

 

 

 

Перейти до вмісту