Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника (директора) КНП „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника (директора) комунального некомерційного підприємства „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради”

№ 1 від 09.09.2020 р.

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства  „ Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради”

Правові підстави проведення конкурсу Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами); Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

наказ Міністерства охорони здоров’я України N 1977 від 31 жовтня 2018 року „Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”;

рішення тридцять першої сесії VII скликання від 08.10.2019 № 363 „ Про створення Комунального некомерційного підприємства Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради» та розпоряджень голови районної ради « Про оголошення конкурсу та  початок формування конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства  „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради”  від 05.08.2020 № 43,  „ Про створення конкурсної комісії» від 04.09.2020 №48 .

Найменування закладу

 

Скорочене найменування українською мовою

Комунальне некомерційне підприємство „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради”

КНП „Воловецька ЦРЛ Воловецької районної ради”

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу 89100, Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, 23.
Основні напрями діяльності Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради” (далі – Заклад) є закладом охорони здоров’я, що забезпечує медичне обслуговування населення Воловецького району на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників з  метою надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню району.

Метою діяльності Закладу є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню району, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги.

Кошторисні призначення Для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради” на 2020 рік складають:

загальний фонд – 14 127 300,00 грн.;

спеціальний фонд – 500 000,00 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі

З 08 год. 00 хв. 11.09.2020 року

 

До 17 год. 00 хв. 25.09.2020 року

Адреса приймання документів для участі в конкурсі, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 8, кабінет 8, тел. 24-218;

еmаіl:vrajrada@meta.ua  (тема: конкурс на  заміщення вакантної посади керівника  (директора) Комунального некомерційного підприємства „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради” ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 календарних днів з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України „Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України „Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді, при цьому на конверті зазначається: „Документи для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства   „Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради”).

Примітка: особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації.

Вимоги до претендента Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі „Управління та адміністрування” або „Публічне управління та адміністрування” або „Право” або „Соціальні та поведінкові науки” або „Гуманітарні науки” або „Охорона здоров’я” та спеціалізацією „Організація та управління охороною здоров’я”.

Стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту Керівникові Закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

Встановлення розміру премій та надбавок керівникові Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи відповідно до умов контракту.

Дата і  місце проведення конкурсу 28.09.2020 року о 9 год. 00 хв. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

28.09.2020 року о 13 год. 00 хв. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури (переможця конкурсу).

Воловецька районна рада (вул. Пушкіна, 8, смт. Воловець, Закарпатська область, 89100),  малий зал, 3-й поверх.

 

Додатки до оголошення

Протокол №1 засідання комісії     1      2     3

Протокол №2 засідання комісії  1   2    3      4      5

Протокол №3 засідання комісії  1     2     3      4       5        6

Відеозапис конкурсу