Новини

Управлінню Державної казначейської служби України у Воловецькому районі – 20!

Управління Державної казначейської служби України  у Воловецькому районі – складова ланка Го­ловного управління Державного казначейства України у Закарпатській області. Службу утворено згідно Указу Президен­та України від 27 квітня 1995 року № 335 „Про Державне казначейство України”. На його виконання Кабінет Міністрів прий­няв постанову від 31 липня 1995 року № 590 „Питання Державного казначейства”. А невдовзі було створено районні відділен­ня Держказначейства, які у своїй діяль­ності керуються Конституцією України, Конституційним Договором між Верхов­ною Радою України та Президентом Украї­ни, Законами України, постановами Вер­ховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постано­вами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також наказами Голов­ного управління Державної  казначейської служби  України  у Закарпатській області та Мінфіну.

Воловецьке  відділення  Держказначейства  свій  літопис розпочало 15 лю­того 1996 року. На перших порах воно розташовува­лось у маленькому кабі­неті, який орендували у го­телі „Плай”. Колектив відділення складали 4 пра­цівники, котрі у своєму роз­порядженні мали всього-на-всього один калькуля­тор та друкарську машин­ку „Ятрань”. Минав час, поступово поліпшувалися умови праці воловецьких казначеїв. Зважаючи на важливість служби та зав­дань, які поставлені перед нею, районна державна адміністрація на клопотання керівництва Голов­ного управління Держав­ного казначейства України у Закарпатській області виділила для Воловецького відділення Держказна­чейства в адмінбудинку РДА два кабінети, а згодом – ще два, що дало мож­ливість успішно реалізову­вати поставлені перед службою завдання.

  У 2007 році відділення Держказначейства реорганізовано в управління, яке розмістилося у приміщенні колишнього банку «Украї­на». Після реконструкції і ремонту будівлі площа приміщень, які займає уп­равління, склала 200 квад­ратних метрів. До послуг працівників управління, яких тут тепер 8 і всі ма­ють вищу фахову освіту, є окрема серверна кімната, затишні кабінети, кімната приймання їжі, санвузол. У 1997 році придбано перші два комп’ютери, а сьогодні кожен-працівник забезпе­чений сучасним технічним оснащенням.

В грудні 2011 року управління  Держказначейства  реорганізовано в  управління  Державної  казначейської служби  України у Воловецькому районі Закарпатської області.

Нині у Воловецькому уп­равлінні Державної каз­начейської служби діють відділи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а та­кож відділ видатків та обслуговування кошторисів розпо­рядників коштів й інших клієнтів, які є структурними підрозділами управління Державної казначейської служби та підпорядковуються його начальнику. Відділи очо­люють начальники Т. Ю. Будай і Н. Ю. Кризина, люди з досвідом і почуттям високої відпові­дальності за доручену ділянку роботи. Завдання і функції відділів надзвичай­но відповідальні й широкі. Зокрема відділ бухгал­терського обліку та фінан­сової звітності веде бухгал­терський облік руху коштів Державного  та місцевого бюджетів, контроль, зведення даних та подання Головному управ­лінню Державної казна­чейської служби України в Закар­патській області фінансо­вої звітності про стан вико­нання показників Держав­ного та місцевого бюджетів. Доходи і видатки Держав­ного та місцевого бюджетів також перебувають у полі зору казначеїв. І треба відзначити, що начальник відділу Т. Ю. Будай та її ко­леги – головний казначей Н. М. Бігарій та головний  казначей О. В. Бровко із завданням справляються успішно.

Завданням відділу ви­датків та обслуговування кошторисів розпорядників коштів і інших клієнтів є організація     виконання державного бюджету Ук­раїни та забезпечення ефективного управління коштами державного бюджету, підвищення опера­тивності в обліку поступ­лень та фінансування ви­датків, із Державного та місцевого  бюд­жетів. Його начальник Н. Ю. Кризина разом із головними казначеями С. В. Костюк та Л. В. Мотринець належно забезпечують ви­конання покладених на відділ завдань і функцій, повсякчас поліпшують якість обслуговування роз­порядників коштів й інших клієнтів.

Багато років пропрацюва­ли в управлінні Держказна­чейства  начальником управління Держказначейства у Воло­вецькому районі Ф. Ф. Губинець  та заступником начальника – головним бух­галтером М. М. Фітас. За час роботи  вони намагалися передати свій багаторічний досвід молодшим колегам, які обрали для себе цю нелег­ку і відповідальну професію.  Хоч нині вони перебувають на заслуженому відпочинку, але колеги їх завжди згадують добрим вдячним словом, бо і тепер не відмовлять у кваліфікованій пораді чи допомозі.

Справляється із своїми обов’язками  і мо­лодий спеціаліст М. В. Яким,  яка  працює на посаді головного спеціаліста інформаційних технологій і повсякчас підвищує свій фаховий рівень. Тому й не дивно, що друж­ному  жіночому  колективу   найскладніші завдан­ня – під силу.    А згуртувати  фахівців-однодумців  зумів колишній  начальник  управління  Ф. Ф. Губинець, який до недавна очолював цей колектив.